Dit is Vision Software Software op maat die uw bedrijf ondersteunt bedrijfsprocessen te verbeteren en te automatiseren.

Specialisten die uw vraagstukken beantwoorden en deze omzetten naar oplossingen.

Geen zorgen over de techniek of beheer.

Een website of mobile applicatie die uw bedrijf de juiste uitstraling geeft. En al uw hardware geleverd via één betrouwbare partij.

Een bedrijf wat me u mee denkt.
Software Ontwikkeling
Portfolio
Datamigratie
Hardware
ICT Beheer
Nieuws
Startende ondernemer? Een goed idee voor een website? Wilt u een webshop beginnen? Informatie over CRM mogelijkheden? Vision Software staat beginnende...
Bezuinigen? In de huidige economische tijd is het van groot belang dat uw bedrijfsprocessen zo goed mogelijk lopen. Vision Software helpt...
Direct Contact
Martijn Maasdam
Directeur
06 16 97 66 36
m.maasdam@visionsoftware.nl
Martijn Maasdam
Directeur
06 10 36 45 41
m.maasdam@visionsoftware.nl
Martijn Maasdam is eigenaar van Vision Software B.V. en doet graag open en recht door zee zaken met zijn klanten.
Adres

Grotere kaart weergeven
Vision Software B.V.
Mol 12
1422 WT, Uithoorn
Startende ondernemer?
Een goed idee voor een website? Wilt u een webshop beginnen? Informatie over CRM mogelijkheden? Vision Software staat beginnende ondernemers graag bij en wij stellen ons altijd beschikbaar voor een vrijblijvend advies.
Bezuinigen?
In de huidige economische tijd is het van groot belang dat uw bedrijfsprocessen zo goed mogelijk lopen. Vision Software helpt u hier bij en samen kunnen we bezuinigingen op zowel korte als lange termijn realiseren.
Startende ondernemer? Een goed idee voor een website? Wilt u een webshop beginnen? Informatie over CRM mogelijkheden? Vision Software staat beginnende...
28 November 2012
Bezuinigen? In de huidige economische tijd is het van groot belang dat uw bedrijfsprocessen zo goed mogelijk lopen. Vision Software helpt...
28 November 2012
Startende ondernemer?
Een goed idee voor een website? Wilt u een webshop beginnen? Informatie over CRM mogelijkheden? Vision Software staat beginnende ondernemers graag bij en wij stellen ons altijd beschikbaar voor een vrijblijvend advies.
Bezuinigen?
In de huidige economische tijd is het van groot belang dat uw bedrijfsprocessen zo goed mogelijk lopen. Vision Software helpt u hier bij en samen kunnen we bezuinigingen op zowel korte als lange termijn realiseren.
Startende ondernemer? Een goed idee voor een website? Wilt u een webshop beginnen? Informatie over CRM mogelijkheden? Vision Software staat beginnende...
28 November 2012
Bezuinigen? In de huidige economische tijd is het van groot belang dat uw bedrijfsprocessen zo goed mogelijk lopen. Vision Software helpt...
28 November 2012
Startende ondernemer?
Een goed idee voor een website? Wilt u een webshop beginnen? Informatie over CRM mogelijkheden? Vision Software staat beginnende ondernemers graag bij en wij stellen ons altijd beschikbaar voor een vrijblijvend advies.
Bezuinigen?
In de huidige economische tijd is het van groot belang dat uw bedrijfsprocessen zo goed mogelijk lopen. Vision Software helpt u hier bij en samen kunnen we bezuinigingen op zowel korte als lange termijn realiseren.
Startende ondernemer? Een goed idee voor een website? Wilt u een webshop beginnen? Informatie over CRM mogelijkheden? Vision Software staat beginnende...
28 November 2012
Bezuinigen? In de huidige economische tijd is het van groot belang dat uw bedrijfsprocessen zo goed mogelijk lopen. Vision Software helpt...
28 November 2012

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt de leverancier Vision Software B.V., gevestigd te Uithoorn aan de Mol 12, 1422 WT, aangeduid als Vision Software en klant c.q. contractspartner als afnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Vision Software en afnemer. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met afnemer, voor de uitvoering waarvan afnemer derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vision Software en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door Vision Software worden gewijzigd. Vision Software zal de afnemer schriftelijk van een wijziging in kennis stellen.
 7. Onder de term programmatuur wordt verstaan: de computerprogramma`s vastgelegd op de voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie met inbegrip van overeengekomen te verstrekken nieuwe versies.
 8. Indien het woord maand gebruikt wordt bedoelt Vision Software 30 dagen.
 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien afnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat afnemer enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij Vision Software anders aangeeft. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Vision Software kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vision Software niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig del van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst.

 1. De overeenkomst tussen Vision Software en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Vision Software heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of aan een acceptatie voorwaarden te stellen.
 3. Een overeenkomst komt tot stand als afnemer een getekende offerte, aanbieding van Vision software getekend retournerd en deze beantwoord wordt door Vision Software met een opdrachtbevestiging. Bovengenoemde handeling mag zowel schriftelijk als via de e-mail.

Artikel 4. Verzending en aflevering.

 1. Vision Software bepaalt de wijze van verzending of levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Vision Software voor de wijze van verzending heeft gekozen, is het risico voor Vision Software.
 3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop zij feitelijk in de macht van afnemer of zijn hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 5. Levertijden.

 1. Alle door Vision Software genoemde of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Vision Software bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Vision Software spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (levering)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
 2. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (levering)termijnen maakt niet dat Vision Software jegens afnemer in verzuim geraakt. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Vision Software wegens tijdsoverschrijving eerst in verzuim nadat afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft gesteld om haar verplichtingen na te komen. Vision Software is niet gebonden aan al dan niet uiterste (levering)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Vision Software gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.
 3. Overschrijdingen van een (levering)termijn geeft nooit recht aan de afnemer tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Vision Software. Dit geldt niet in geval van opzet of grove fouten en schuld van Vision Software of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vision Software aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vision Software is aangegeven. Vision Software is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 3. Vision Software heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in de mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Vision Software kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Vision Software kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vision Software verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle door Vision Software in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Vision Software totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met Vision Software gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De door Vision Software geleverde zaken, die ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vision Software veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om Vision Software daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Vision Software ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zo veel als nodig verbindt de afnemer zich er jegens Vision Software bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Vision Software zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Vision Software en door Vision Software aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vision Software zich bevinden en die zaken terug te nemen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 8. Gebruikersrechten van de programmatuur.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vision Software, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de normale gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Iedere ander of verdergaand recht van afnemer tot verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden en of exploiteren van programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen is uitgesloten. Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Indien in afwijking van artikel 8.1 Vision Software bereid is zich te verbinden tot overdacht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slecht schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van een specifiek voor afnemer ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op afnemer, dan laat dit de bevoegdheid van Vision Software onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijk, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdacht van intellectuele eigendomsrechten het recht van Vision Software aan om te n behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van afnemer zijn of worden gedaan.
 3. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van met betrekking tot programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 4. Het is Vision Software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is afnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat afnemer geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Vision Software afnemer desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de software in het geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
 5. Tenzij Vision Software een reservekopie van de programmatuur aan afnemer ter beschikking stelt, mag afnemer een reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slecht na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.
 6. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is afnemer gerechtigd aanpassing van hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘noodzaak tot aanpassing ’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Vision Software schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een noodzaak tot aanpassing is alleen sprake indien afnemer deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Afnemer is gehouden onverwijld melding aan Vision Software te maken van de noodzaak tot aanpassingen en de gedane aanpassing.
 7. Vision Software vrijwaart afnemer tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Vision Software zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, onder de voorwaarde dat afnemer Vision Software onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Vision Software. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Vision Software verlenen om zich, indien nodig in naam van afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door afnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Vision Software ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die afnemer in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Vision Software zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht of indien naar het oordeel van Vision Software een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Vision Software zo mogelijk zorg dragen dat afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van afnemer. Indien Vision Software naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat afnemer het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Vision Software het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke.
 8. Gebruiksvergoeding terugnemen. Vision Software zal zijn keuze in dit kader niet eerder maken dan na overleg met afnemer. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Vision Software wegens schending van rechten van intellectuele eigendomsrechten van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Vision Software voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen in een niet door Vision Software gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Vision Software geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
 9. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vision Software van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Afnemer zal Vision Software vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

 1. Vision Software is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Vision Software ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • Indien door vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Vision Software kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen, is Vision Software gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Vision Software is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vision Software kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vision Software op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Vision Software de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomsten.
 4. Indien Vision Software tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is Vision Software gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 10. Overmacht.

 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld.

Artikel 11. Garantie.

 1. Gedurende een periode van 90 dagen na levering zal Vision Software kosteloos gebreken in het geleverde herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties is voldaan.
 2. Vision Software garandeert dat het door haar geleverde gedurende drie maanden na levering aan de overeengekomen specificaties zal voldoen. Vision Software garandeert niet dat het geleverde zonder onderbreking of gebreken zal werken.
 3. Vision Software is niet gehouden gegevens te herstellen die als gevolg van een gebrek in het geleverde verloren zijn gegaan.
 4. Onderhoud, wijziging of reparatie van door het door Vision Software geleverde die niet door haar is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld brand en waterschade) en andere niet aan Vision Software toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen. De afnemer is aan Vision Software de kosten verschuldigd verbonden aan de werkzaamheden in het kader van de garantie verricht wanneer gedurende of na afloop van die werkzaamheden blijkt dat zij niet onder garantieverplichting van Vision Software vallen.
 5. Vision Software is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang afnemer in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting jegens Vision Software.
 6. Vision Software zal in het kader van de garantie of een onderhoudsovereenkomst, gebreken herstellen, tenzij de gebreken door de programmatuur van een andere leverancier wordt veroorzaakt. Indien achteraf blijkt dat het gebrek het gevolg is van een gebrek in de aangesloten programmatuur van een andere leverancier, is het bepaalde in de tweede volzin van lid 5 van toepassing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

 1. Indien Vision Software aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Vision Software is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vision Software is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
 3. Indien Vision Software aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vision Software beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van de afnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Vision Software is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige preestatie van Vision Software aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vision Software toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de deze algemeen voorwaarden.
 7. Vision Software is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vision Software of zijn leidinggevende ondergeschikte.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Vision Software behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Vision Software heeft het recht de door de uitvering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinde te gebruiken, voor zo ver hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vision Software partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Vision Software is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vision Software het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.visionsoftware.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Vision Software B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de content zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vision Software B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden content op deze website.